European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

PROCEDURA REKRUTACJI

| Dorota Jurek

ETAP I- Rejestracja elektroniczna

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) irk.akademia.kalisz.pl

studia stacjonarne 01.06.2022 - 26.08.2022

studia niestacjonarne 01.06.2022 - 10.09.2022

studia podyplomowe 01.06.2022 - 30.09.2022

 

WAŻNE! przed ogłoszeniem wyników należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji

ETAP II - Składanie dokumentów

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku 

termin składania dokumentów:

studia stacjonarne do 26.08.2022

studia niestacjonarne do 10.09.2022

studia podyplomowe po 30.09.2022

 

UWAGA! 

Nie wystarczy się zarejestrować

Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – Akademia Kaliska nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez notariusza, jeśli wcześniej nie było potwierdzone przez uczelnię, t.j. Akademię Kaliską).

 

ETAP III - Postępowanie kwalifikacyjne

Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów). Kwalifikacja nie oznacza przyjęcia na studia.

 

ETAP IV - ogłoszenie wyników

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym (status "przyjęty" lub "nieprzyjęty").