European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Biogospodarka - 1N EN

Details
Code BIO-1N
Organizational unit Calisia University
Field of studies Biogospodarka EN
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

OPIS KIERUNKU BIOGOSPODARKA

Perspektywy zawodowe. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmujących się recyklingiem i odzyskiwaniem energii oraz w przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się odnawialne zasoby naturalne i bioprodukty. Może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną  i chemiczną surowców, odpadów oraz  bioproduków. Jest przygotowany do pracy w instytucjach naukowo – badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjach pozarządowych powiązanych z obszarem biogospodarki. 

Zdobędziesz kompetencje z:

 •  samodzielnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych z obszaru biogospodarki,

 •  realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych, przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych, a także ich wykorzystania do produkcji energii, żywności i wyrobów przemysłowych,

 •  wykorzystania biologicznych zasobów naturalnych w celu tworzenia dóbr oraz usług, 

 •  podejścia do rozwiązywania problemów i kreowania rozwiązań w szeroko pojętej sferze biogospodarki,

 •  rozwiązywania problemów w sferach projektowania, technologii, eksploatacji, obsługi technicznej urządzeń.

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z technologii wytwarzania i stosowania paliw alternatywnych, z zakresu odnawialnych źródeł energii, m.in. czystego wodoru. Pozwalają zdobyć wiedzę niezbędną do właściwego rozumienia zjawisk zachodzących w procesach i technologiach z obszaru biogospodarki

  Naukę w Akademii Kaliskiej możesz kontynuować: na studiach II stopnia Inżynierii środowiska

PARTNERZY KIERUNKU

 • Colian Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek 

 • Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski

 • Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu, ul. Łódzka 153, 62-800 Kalisz

 • Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem

 • Brewa  


O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

 Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów

W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny
W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury ustnej i pisemnej. W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z czterech przedmiotów konkursowych.
 
O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów.
 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Dodatkowe dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu (lub paszport w przypadku cudzoziemców)
 3. Świadectwo dojrzałości – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 6. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 7. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg poniższego wzoru, na środku, wielkimi literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

BUDOWNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.