European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Civil Engineering

Details
Code BUD-1N
Organizational unit Calisia University
Field of studies Civil Engineering
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

 

Studia na kierunku budownictwo umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia na poziomie inżynierskim. Absolwent kierunku posiada wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu budownictwa, metod projektowania konstrukcji budowlanych oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi w budownictwie. Dodatkowo, program rozbudowany jest o zagadnienia projektowania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, wykorzystaniu energii odnawialnej i ocenie energetycznej budynków. Studia na kierunku budownictwo mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej pracującej w projektowaniu, doradztwie, wykonawstwie, nadzorze oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

Student zdobywa wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych; kierowania zespołem i firmą budowlaną; wykorzystania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Absolwent jest przygotowany do projektowania budynków pod względem ochrony cieplnej, konstrukcyjnej, podstaw projektowania systemów HVAC oraz posiada wiedzę z zakresu kierunków pokrewnych: inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, mechaniki. Posiada umiejętność doboru technologii oraz projektowania podstawowych systemów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie.

Wykorzystując umiejętności posługiwania się programami i technikami informatycznymi, absolwent potrafi sporządzić dokumentację projektową oraz rozwiązywać problemy z zakresu projektowania konstrukcji, izolacyjności termicznej i charakterystyki energetycznej budynków, doboru systemów zaopatrzenia w energię, w tym odnawialnych źródeł energii.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia pracy w szeroko rozumianym budownictwie. Absolwent będzie mógł pracować jako pomocnik konstruktora w pracowni projektowej, sprawować funkcje zawodowe w wykonawstwie, gospodarce komunalnej, gospodarce i inżynierii wodnej, administracji i zarządzie nieruchomości oraz służbach nadzoru budowlanego. Posiadając szeroką wiedzę merytoryczną oraz znając podstawowe akty prawne i normy z zakresu budownictwa będzie mógł pracować jako urzędnik w administracji państwowej.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

 

Budownictwo ogólne, prawo budowlane, audyt i certyfikacja energetyczna, wytrzymałość materiałów, materiały budowlane, technologia betonu, mechanika budowli, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje drewniane, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, budownictwo komunikacyjne, fizyka budowli, hydraulika i hydrologia, technologia robót budowlanych, organizacja produkcji budowlanej, kierowanie procesem inwestycyjnym, ekonomika budownictwa i kosztorysowanie, architektura i urbanistyka, bezpieczeństwo pożarowe budynków,  systemy grzewcze, odnawialne źródła energii, systemy  wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje wewnętrzne, komputerowe wspomaganie projektowania, komfort wewnętrzny, ocena stanu technicznego budynków, matematyka, fizyka, rysunek techniczny,  geometria wykreślna, chemia budowlana, geologia inżynierska, geodezja.

 

 


O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów

 W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny
W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury ustnej i pisemnej. W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z czterech przedmiotów konkursowych.
 
 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Dodatkowe dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu
 3. Świadectwo dojrzałości – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 6. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 7. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg poniższego wzoru, na środku, wielkimi literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

BUDOWNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.