European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Dietetics

Details
Code DIE-1S
Organizational unit Calisia University
Field of studies Dietetics
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy z zakresu zasad żywienia człowieka zdrowego i chorego, postępowania dietetycznego w chorobach:  metabolicznych, ukł. krążenia, ukł. pokarmowego, zaburzeń odżywania, osteoporozie,  niedokrwistości,  alergiach i nietolerancjach pokarmowych. Wspomagania żywieniowego w leczeniu chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, psychicznych  i  neurodegeneracyjnych.  Projektowania oraz przygotowania jadłospisów wraz z potrawami wchodzącymi w zakres  poszczególnych diet, oceny i weryfikacji błędów żywieniowych, kontroli wartości odżywczej, jakości zdrowotnej żywności oraz organizacji  żywienia w ujęciu indywidualnym i zbiorowym.

 

Edukacji żywieniowej w  rozwoju ontogenetycznym, dietoterapii w przypadku chorób dieto-zależnych. Absolwenci kierunku Dietetyka będą przygotowani do prowadzenia badań w dziedzinie żywności, żywienia, kontroli jakości żywności i produkcji potraw. Studiujący Dietetykę poznają podstawy psychologii, marketingu, prawa żywnościowego, prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

Absolwent posiada kompetencje z:

 • edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego;
 • poradnictwa żywieniowego  w zdrowiu i chorobie; 
 • poradnictwa dietetycznego;
 • dietoterapii i dietoprofilaktyki chorób dieto- zależnych;
 • postępowania dietetycznego w diagnozie Bulimia i  Anoreksja Nervosa.
 • oceny zachowań zdrowotnych, weryfikacji błędów żywieniowych;
 • projektowania planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb w rozwoju ontogentetycznym.
 • projektowania planu żywieniowego dostosowanego do aktywności fizycznej,
 • projektowania planów żywieniowych z zakresu dietetyki przeciwstarzeniowej i upiększającej.

 

Perspektywy zawodowe: Ze względu na posiadaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, a także technologii przygotowywania potraw,  Absolwenci kierunku Dietetyka przygotowani są do pracy w następujących placówkach:

 • zakładach opieki zdrowotnej (w publicznych i niepublicznych);
 • domach pomocy społecznej;
 • poradniach dietetycznych (w publicznych i niepublicznych);
 • zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego, 
 • oddziałach żywienia w szkołach i przedszkolach, żłobkach;
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering);
 • organizacjach konsumenckich;
 • w sieciach fitness, welness & spa;
 • w zakładach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, itp.;

 

 

Partnerzy kierunku: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,   poradnie dietetyczne, Restauracja pod Orzechami, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu.

Naukę możesz kontynuować na studiach II stopnia Zdrowie Publiczne.


O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Akademii Kaliskiej może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne na wszystkie kierunki następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

Rekrutacja na studia w Akademii Kaliskiej odbywa się na poszczególne kierunki studiów, specjalność wybierana jest w trakcie studiów.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów

 • W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

  • biologia
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

  W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury ustnej i pisemnej.

  W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.  Łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z przedmiotów konkursowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu (lub paszport w przypadku cudzoziemców)
 3. Świadectwo dojrzałości – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni)
 6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek dietetyka wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r Dz.U. 2019 poz. 1651) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnią chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg poniższego wzoru, na środku, wielkimi literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

FIZJOTERAPIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.