European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Electrical Engineering

Details
Code EE-1S
Organizational unit Calisia University
Field of studies Electrical Engineering
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Elektrotechnika jest uniwersalnym kierunkiem studiów, obejmującym szeroki obszar inżynierii elektrycznej. W ramach tego kierunku studenci mogą poznać tradycyjne oraz niekonwencjonalne metody wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej, nowoczesne techniki łączenia obwodów elektrycznych, elektronikę i energoelektronikę,  komputerowe systemy sterowania napędem elektrycznym, metody komputerowego wspomagania projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych, podstawy nowoczesnej automatyki, robotyki i metrologii, na których opiera się współczesny przemysł i gospodarka.

Prawidłowe funkcjonowanie współczesnych zakładów przemysłowych, wyposażonych w nowoczesne linie produkcyjne, systemy napędu elektrycznego, urządzenia i instalacje elektryczne oraz różnorodny sprzęt elektromechaniczny uwarunkowane jest niezawodnym działaniem układów kontrolno-pomiarowych  oraz układów automatycznej regulacji. Wiedza dotycząca tych  zagadnień, przekazywana w trakcie studiów, obejmuje nie tylko problematykę elektroenergetyczną,  ale również praktyczne wykorzystanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych, automatykę napędu elektrycznego, komputerowe systemy pomiarowe, inteligentne czujniki pomiarowe  oraz metody sztucznej inteligencji. Realizowany program nauczania jest ściśle zintegrowany z potrzebami przemysłu krajowego i światowego.

Powszechność użytkowania odbiorników energii elektrycznej we wszystkich sektorach gospodarki wymaga intensyfikacji kształcenia inżynierów w tej dziedzinie i decyduje o atrakcyjności tego nowoczesnego i przyszłościowego kierunku.

Program studiów umożliwia wszystkim absolwentom kierunku  ubieganie się w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich  o uprawnienia elektroenergetyczne eksploatacyjne do prac przy napięciu nie przekraczającym 1kV.

 

Specjalność AUTOMATYKA I METROLOGIA

 

Współczesne zakłady przemysłowe, niezależnie od profilu produkcji, bazują na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Do nadzoru i obsługi tego rodzaju linii produkcyjnych niezbędna jest wiedza teoretyczna i praktyczna  w zakresie budowy, badania i eksploatacji różnorodnych układów i systemów sterowania oraz systemów pomiarowych.

Wiedza specjalistyczna absolwenta tej specjalności automatyka i metrologia obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji napędu elektrycznego, elektrycznych sensorów, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich. Absolwent umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową w aplikacjach elektrycznych i elektromechanicznych oraz zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów pomiarowych i sterujących. Zna również stan prawny odnośnie pomiarów, sterowania i wymagań metrologicznych.

W trakcie studiów na tej specjalności dużą uwagę zwraca się  na ścisły, elastyczny związek teorii i praktyki oraz na rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i rozwiązywania istotnych problemów technicznych. Istotna część wykształcenia jest zdobywana w dobrze wyposażonych laboratoriach i pracowniach, przy pomocy kwalifikowanej kadry doświadczonych pracowników dydaktycznych z naszej uczelni oraz z przemysłu.

Absolwent specjalności automatyka i metrologia zdobywa wiedzę  obejmującą podstawy teoretyczne i praktyczne niezbędne do: projektowania, uruchamiania lub użytkowania zautomatyzowanych linii produkcyjnych, inteligentnych urządzeń pomiarowych, sterowników mikroprocesorowych oraz sterowników PLC, rozproszonych systemów pomiarowo-kontrolnych, systemów wizualizacji i systemów ekspertowych oraz kompleksowej automatyzacji obiektów i procesów technologicznych. Ponadto poznaje zasady działania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w zautomatyzowanych układach napędowych oraz systemy energoelektroniczne stosowane w różnych układach zasilania urządzeń przemysłowych.

 

Możliwości zatrudnienia

Wiedza absolwenta jest interdyscyplinarna i może być adaptowana do różnych, zmieniających się potrzeb rynku, na którym absolwent powinien być użyteczny, konkurencyjny i sprawny.

Absolwent specjalności automatyka i metrologia przygotowany jest do podjęcia pracy w różnych działach nowoczesnej produkcji, jako specjalista w zakresie automatyzacji urządzeń, linii i procesów przemysłowych, pozyskiwania danych pomiarowych, kontroli jakości i systemach jej doskonalenia, informatyki, diagnostyki technicznej, monitoringu, usługach, badaniach eksploatacyjnych itp. Jest również przygotowany do pracy w zakładach produkujących aparaturę pomiarowo-kontrolną lub urządzenia automatyki przemysłowej, a także w laboratoriach badawczych lub testujących oraz w służbie miar.

Potrafi korzystać ze sprzętu komputerowego, dysponuje wiedzą z zakresu  programowania zarówno komputerów uniwersalnych i przemysłowych oraz różnego rodzaju sterowników. Umie tworzyć własne programy komputerowe dla potrzeb sterowania procesów oraz profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych.

Nabyta w trakcie studiów wiedza pozwoli na kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi lub na prowadzenie własnej firmy.

Wybrane przedmioty z programu studiów

 

Sterowniki PLC, cyfrowa technika pomiarowa, regulatory przemysłowe, mikrokontrolery i układy programowalne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, komputerowe wspomaganie projektowania układów sterowania, układy sterowania napędem elektrycznym, komputerowe systemy pomiarowe, sterowanie i automatyka w instalacjach elektrycznych, systemy nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych, inteligentne przetworniki pomiarowe, podstawy sztucznej inteligencji.

 

Specjalność  ELEKTROENERGETYKA

Studia na tej specjalności zapewniają wykształcenie inżynierów zdolnych do realizacji zrównoważonego rozwoju kraju i rozwiązywania problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące wytwarzania energii elektrycznej, projektowania i eksploatacji sieci i systemów elektroenergetycznych, zasad działania i budowy nowoczesnych urządzeń rozdzielczych oraz informatycznych systemów sterowania i zabezpieczeń, komputerowych metod projektowania oraz analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych.

Na specjalności elektroenergetyka kształcimy inżynierów, którzy będą przygotowani do korzystania z oferowanego przez technikę oprogramowania komputerowego w zakresie projektowania, podejmowania decyzji eksploatacyjnych i sterowania numerycznego procesami i obiektami.  Współpraca z przemysłem, szkolenia i pokazy realizowane przez specjalistów z branży, zapewniają studentom dostęp do aktualnych i nowoczesnych technologii oraz rozwiązań technicznych stosowanych w elektroenergetyce.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do realizacji zadań w szeroko pojętej elektroenergetyce, z ukierunkowaniem na zagadnienia związane z pracą w służbach eksploatacyjnych elektrowni i elektrociepłowni, zakładach energetycznych związanych z elektroenergetycznymi sieciami rozdzielczymi, przedsiębiorstwach projektowych, instytucjach innowacyjno-wdrożeniowych, placówkach badawczych, biurach usługowo-handlowych oferujących instalacje, aparaturę i urządzenia elektryczne oraz w zakładach świadczących usługi diagnostyczne dla elektroenergetyki.

Absolwenci specjalności elektroenergetyka mogą być zatrudniani jako projektanci, pracownicy nadzoru i eksploatacji urządzeń i systemów elektroenergetycznych, energetycy w zakładach przemysłowych oraz jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji niskiego napięcia w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym oraz wykonywania pomiarów elektrycznych.

 


O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów)..

 Rekrutacja na studia w Akademii Kaliskiej odbywa się na poszczególne kierunki studiów, specjalność wybierana jest w trakcie studiów.

 

 Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów

 W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny
W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury ustnej i pisemnej. W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z czterech przedmiotów konkursowych.
 
O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów.
 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu (lub paszport w przypadku cudzoziemców)
 3. Świadectwo dojrzałości – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 6. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 7. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg poniższego wzoru, na środku, wielkimi literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

ELEKTROTECHNIKA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.