European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Physiotherapy

Details
Code FIZ-1S
Organizational unit Calisia University
Field of studies Physiotherapy
Form of studies Full-time
Level of education Unitary (first+second cycle)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 5 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Fizjoterapia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina współczesnej medycyny stanowiąca podstawę rehabilitacji i uzupełniająca leczenie wszystkimi metodami współczesnej medycyny. W ciągu pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich studenci uzyskują kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej w zawodzie fizjoterapeuty. Zawód fizjoterapeuty jest w świetle prawa samodzielnym zawodem medycznym. Fizjoterapeuci ustawowo są przedstawicielami zawodu zaufania publicznego, co podkreśla, że wykonują zawód o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych oraz z troski o realizację interesu publicznego, co łączy się z posiadaniem samorządu zawodowego (łączącego wszystkich fizjoterapeutów), centralnego rejestru fizjoterapeutów oraz etycznych regulacji wykonywania zawodu.

Znaczenie fizjoterapii we współczesnym świecie jest ogromne, uzupełnia, bowiem leczenie farmakologiczne i operacyjne, stanowi podstawę rehabilitacji i jest nie do zastąpienia w profilaktyce wielu chorób, ponieważ zapobiega powikłaniom i wzmacnia naturalne procesy obronne organizmu. Stanowi również podstawę postępowania przyspieszającego regenerację sił po wysiłku sportowym i po pracy w życiu codziennym.

Zakres studiów obejmuje wiedzę o budowie i czynnościach narządów organizmu ludzkiego, prawach i mechanizmach rządzących tymi czynnościami w zdrowiu i chorobie oraz o metodach leczenia różnych chorób. Tę wiedzę student zdobywa w ramach wykładów i ćwiczeń z zakresu przedmiotów podstawowych, m.in. anatomii, fizjologii, patologii ogólnej i klinicznej, biofizyki, biomechaniki, biochemii oraz biologii medycznej. Zasady, metody oraz techniki i sposoby fizjoterapii student poznaje w pracowniach i oddziałach szpitalnych w ramach przedmiotów kierunkowych i zawodowych, do których należą liczne metody fizjoterapii, jak, m.in. kinezyterapia, masaż, elektroterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo z laseroterapią, ultrasonoterapia, hydroterapia, balneoterapia, kształcenie ruchowe i metodykę nauczania ruchu. Student poznaje fizjoterapię w zastosowaniu do wszystkich dyscyplin klinicznej medycyny, w tym interny, kardiologii, neurologii, pulmonologii, ortopedii, ginekologii, pediatrii. Program studiów obejmuje również naukę języków obcych.

Fizjoterapeuta wykonuje zawód medyczny, który wymaga pełnej fizycznej i psychicznej sprawności niezbędnej do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pacjentami i wykonywania wielu różnych zabiegów fizykalnych w przebiegu leczenia. Wymaga to sprawnego działania narządów służących do komunikacji - mowy, słuchu, wzroku. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być w pełni sprawnym fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami oraz wykonywać masaż leczniczy.

Absolwenci kierunku fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia rehabilitacji w każdej chorobie i ułomności, to jest do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Są przygotowani do prawidłowego wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych aprobowanych przez współczesną medycynę oraz do kontrolowania ich skuteczności. Są również dobrze przygotowani do pracy w specjalistycznych zespołach rehabilitacyjnych.

 

Możliwości zatrudnienia

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia przygotowują do pracy w zawodzie fizjoterapeuty pod kierunkiem lekarza w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia. Studenci fizjoterapii zdobywają również wiadomości z terapii zajęciowej i sportu osób niepełnosprawnych. Ułatwi im to zdobycie pracy nie tylko w szpitalach, sanatoriach, hospicjach, przychodniach rehabilitacyjnych, ale także w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz placówkach specjalistycznych zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Nasi absolwenci są również przygotowani do pracy w uzdrowiskach oraz w placówkach odnowy biologicznej „wellnessu” i spa.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska; fizjologia człowieka, fizjologia wysiłku i kliniczna, kinezyterapia, medycyna sportu i traumatologia, wychowanie zdrowotne i ekologiczne, higiena i epidemiologia, zaopatrzenie ortopedyczne, fizykoterapia, masaż, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządu ruchu, reumatologia, neurologia, laryngologia, ginekologia; choroby wewnętrzne, w tym kardiologia, pulmonologia, diabetologia, nefrologia; pierwsza pomoc medyczna, psychologia rozwoju i kliniczna, pedagogika i pedagogika specjalna, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu.


O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w Akademii Kaliskiej może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne na wszystkie kierunki następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

Rekrutacja na studia w Akademii Kaliskiej odbywa się na poszczególne kierunki studiów, specjalność wybierana jest w trakcie studiów.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów

 • W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

  • biologia
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

  W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury ustnej i pisemnej.

  W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.  Łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z przedmiotów konkursowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu (lub paszport w przypadku cudzoziemców)
 3. Świadectwo dojrzałości – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni)
 6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek dietetyka wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r Dz.U. 2019 poz. 1651) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnią chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg poniższego wzoru, na środku, wielkimi literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

FIZJOTERAPIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.