European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Environmental Engineering

Details
Code IS-1S
Organizational unit Calisia University
Field of studies Environmental Engineering
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Studia na kierunku inżynieria środowiska umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności ochrony wód, gleby i powietrza, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w ciepło, klimatyzacji oraz umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studia na kierunku inżynieria środowiska mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej, która potrafi nie tylko wskazać na zły stan środowiska i mówić o źródłach jego degradacji, ale przede wszystkim wie, jakie działania inżynierskie należy podjąć, aby hamować degradację środowiska i poprawić jego stan.

Specjalność INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Absolwent specjalności inżynieria ochrony środowiska posiada wiedzę o samym środowisku, jak i obiektach technicznych w nim funkcjonujących. Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska, systemów wodno-gospodarczych oraz innych rozwiązań technicznych uwzględniających wymogi ochrony środowiska, dokonywania ocen oddziaływania inwestycji i obiektów na środowisko, planowania i eksploatacji systemów informacyjnych środowiska.Absolwent, wykorzystując umiejętności posługiwania się programami i technikami informatycznymi, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu monitoringu środowiska, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, ochrony atmosfery i gleby, gospodarki odpadami oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków.

Możliwości zatrudnienia

Studia na tej specjalności przygotowują do podjęcia pracy w szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Absolwent będzie mógł pracować jako konstruktor i eksploatator obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska w przemyśle, gospodarce komunalnej, gospodarce i inżynierii wodnej, transporcie i rolnictwie, ale również w służbach zajmujących się środowiskiem naturalnym. Posiadając szeroką wiedzę merytoryczną oraz znając podstawowe akty prawne i normy z zakresu ochrony środowiska będzie mógł pracować jako urzędnik w dziedzinach zajmujących się zagrożeniami, jakie niesie z sobą rozwój przemysłu, rolnictwa czy aglomeracji miejskich.

Ważną cechą studiów na kierunku Inżynieria Środowiska jest to, że jego absolwenci nabywają prawo ubiegania się o państwowe uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie  (do tzw. uprawnień budowlanych), koniecznych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie kierowania i nadzoru inwestycji budowlanych.

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe (podstawa prawna Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane [Dz.U. 2019 poz. 695]):

 •  budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
 • budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniających do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1000 m³
 • budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, ochrona własności intelektualnej, analiza chemiczna wody i ścieków, biologia i ekologia, budownictwo, chemia, fizyka, hydrologia i nauka o Ziemi, informatyczne podstawy projektowania, matematyka, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, ochrona środowiska, procesy jednostkowe, rysunek techniczny i geometria wykreślna, termodynamika techniczna, biotechnologia środowiska, gospodarka odpadami, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; ochrona powietrza, rozwój zrównoważony, sieci i instalacje sanitarne, technologia ścieków, technologia wody. 

Przedmioty specjalnościowe: biokonwersja odpadów, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, mikroorganizmy w ochronie środowiska, projektowanie urządzeń ochrony powietrza, urządzenia ochrony środowiska, zagrożenia środowiskowe.

 

Specjalność WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO

 

Student specjalności wentylacja i klimatyzacja na czterech pierwszych semestrach studiów zdobywa wiedzę identyczną, jak na specjalności inżynieria ochrony środowiska. W ten sposób będzie przygotowany do projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska oraz będzie znał podstawy sposobów rozwiązywania wszelkich innych problemów, jakie stoją przed inżynierami tego kierunku.

Trzeci rok studiów poświęcony jest niemal w całości wymogom środowiska w skali mikro (środowiska mieszkań, biur, zakładów pracy, pomieszczeń sakralnych). Wykłady, ćwiczenia rachunkowe, a przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i projektowe przygotowują do monitoringu środowiska wewnętrznego, projektowania, konstrukcji oraz doboru urządzeń do realizacji zadań związanych z wentylacją i klimatyzacją różnych pomieszczeń.

Możliwości zatrudnienia

Studia na specjalności wentylacja i klimatyzacja przygotowują do podjęcia pracy związanej z zapewnieniem odpowiedniej jakości środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Umiejętność projektowania i konstrukcji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a przede wszystkim wiedza na temat projektowania, instalacji i doboru urządzeń będą mocną podstawą w poszukiwaniu pracy. W ostatnim okresie intensywny rozwój budownictwa mieszkalnego i przemysłowego wraz ze wzrostem jakości budowanych pomieszczeń są przyczyną braku tych specjalistów na rynku pracy w dłuższym okresie czasu.

Wybrane przedmioty z programu studiów

 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, ochrona własności intelektualnej, analiza chemiczna wody i ścieków, biologia i ekologia, budownictwo, chemia, fizyka, hydrologia i nauka o Ziemi, informatyczne podstawy projektowania, matematyka, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, ochrona środowiska, procesy jednostkowe, rysunek techniczny i geometria wykreślna, termodynamika techniczna, biotechnologia środowiska, gospodarka odpadami, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; ochrona powietrza, rozwój zrównoważony, sieci i instalacje sanitarne, technologia ścieków, technologia wody

Przedmioty specjalnościowe: centrale klimatyzacyjne, klimatyzacja, mikrobiologia układów klimatyzacyjnych, oczyszczanie gazów odlotowych, odzysk ciepła w układach wentylacji przemysłowej, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylacja ogólna, wentylacja pożarowa, zjawiska transportu w układzie rozproszonym.

 


O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Akademii Kaliskiej może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne na wszystkie kierunki następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

Rekrutacja na studia w Akademii Kaliskiej odbywa się na poszczególne kierunki studiów, specjalność wybierana jest w trakcie studiów.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów

W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury ustnej i pisemnej.

W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.  Łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z przedmiotów konkursowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu
 3. Świadectwo dojrzałości – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni)
 6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

Dodatkowe informacje

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek inżynieria środowiska wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 - Dz.U. 2019 poz. 1651) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnią chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg wzoru: wielkimi literami na środku:

JAN KOWALSKI

PESEL

FIZJOTERAPIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie niekompletnych dokumentów powoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji.

 

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.