European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Environmental Engineering

Details
Code IS4-2N
Organizational unit Calisia University
Field of studies Environmental Engineering
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia drugiego stopnia (dyplom ukończenia studiów)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Czterosemestralne (2 letnie) studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż inżynieria środowiska oraz budownictwo (nabór na semestr zimowy; semestr pierwszy w formie niestacjonarnej, a od semestru drugiego możliwość kontynuacji studiów w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej).

UWAGA

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków inżynieria środowiska, budownictwo oraz kierunków pokrewnych, posiadający tytuł inżyniera, będą mogli ubiegać się o przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne będzie odbywał się na semestr letni.

Specjalność POWIETRZE, WODA I ŚCIEKI

Program studiów zakłada solidne poznanie podstaw na poziomie magisterskim. Na tych mocnych podstawach studenci dokonują wyboru zajęć z obszernej listy przedmiotów specjalnościowych. Pozwoli to przyszłym absolwentom dopasować się do bardzo zróżnicowanych potrzeb rynku pracy, a w wielu przypadkach – do potrzeb ich aktualnego miejsca pracy. Semestr ostatni jest całkowicie poświęcony wykonaniu pracy dyplomowej.

Program studiów trwających 4 semestry jest bogatszy od studiów trwających 3 semestry o jeden semestr, w którym studenci poznają w skróconej formie wszystkie przedmioty wchodzące w minimum wiedzy inżynierskiej.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do pracy koncepcyjnej oraz posiadają umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, m.in. z programów komputerowego wspomagania projektowania, obliczania oczyszczalni ścieków, urządzeń ochrony powietrza, hałasu, opłat środowiskowych oraz programów statystycznych niezbędnych w monitoringu środowiska. Stanowi to bardzo dobrą podstawę do podjęcia dalszych studiów na trzecim stopniu kształcenia, w ramach studiów doktoranckich.

Ważną cechą studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska jest to, że jego absolwenci nabywają prawo ubiegania się o państwowe uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji sanitarnych (bez ograniczeń) oraz w specjalności konstrukcyjnej (w ograniczonym zakresie) w zależności od odbytej praktyki zawodowej, koniecznych do sprawowania samodzielnej funkcji w zakresie projektowania, kierowania i nadzoru robót budowlanych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska znajdą pracę w instytucjach i firmach krajowych i zagranicznych, związanych zarówno z różnymi dziedzinami gospodarki, jak i z różnymi strukturami administracji państwowej i samorządowej. Będą więc chętnie zatrudniani przede wszystkim w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, urzędach państwowych i samorządowych oraz jednostkach monitorujących stan środowiska naturalnego i nim zarządzających.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Chemia środowiska, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynieryjnych, planowanie przestrzenne, statystyka, zarządzanie środowiskiem, alternatywne źródła energii, monitoring środowiska, technologie proekologiczne, chemia fizyczna, oczyszczanie gazów odlotowych, projektowanie kompleksowe, przepisy Dozoru Technicznego, radioekologia, studium wykonalności projektów ochrony środowiska, wymiana ciepła i masy w inżynierii środowiska, wybrane technologie oczyszczania wody, zagrożenia radiologiczne w środowisku naturalnym, zagrożenia środowiskowe, źródła zanieczyszczeń powietrza.


O przyjęcie na czterosemestralne studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż inżynieria środowiska.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów.

Obcokrajowcy przyjmowani są na studia na podstawie odrębnych przepisów.

 

UWAGA

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku inżynieria środowiska będą mogli ubiegać się o przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonerne będzie odbywał się na semestr letni.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Dodatkowe dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu
 3. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię dyplomu oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Suplement do dyplomu – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię suplementu oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni)
 6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy także wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

Dodatkowe informacje

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek inżynieria środowiska wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 - Dz.U. 2019 poz. 1651) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnią chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg wzoru: na środku, wielkimii literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

NIESTACJONARNE

JĘZYK OBCY

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4, pokój nr 39

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie niekompletnych dokumentów powoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji.

 

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.