European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Cosmetology

Details
Code KOS-1S
Organizational unit Calisia University
Field of studies Cosmetology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

 Kosmetologia to interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza dermatologii i medycyny, zajmująca się badaniem, pielęgnowaniem i upiększaniem skóry. Związana jest z profilaktyką  zdrowia poprzez kontrolowanie czynników ryzyka i zapobieganiu ich konsekwencjom. To szeroko pojęte, przeciwdziałanie starzeniu się skóry i chorobom skóry. Celem tej dziedziny jest zwiększanie świadomości klientów w obszarze profilaktyki zdrowotnej. W zakresie poznawczym kosmetologia opiera się na metodologii nauk przyrodniczych (chemii, medycyny), psychologii oraz estetyki. W zakresie prewencyjnym kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, a poprawę atrakcyjności fizycznej ciała człowieka osiąga metodami nieinwazyjnymi: kosmetykami, kosmoceutykami, zabiegami pielęgnacyjnymi, profilaktyką dietetyczną, fizjoterapią. Jednak najważniejszym aspektem tego zawodu jest utrzymywanie, przywracanie bądź poprawianie wyglądu zewnętrznego. Współczesna kosmetologia obejmuje zagadnienia z obszaru dermatologii oraz medycyny estetycznej i stanowi z nimi integralny element. Obszar zainteresowań kosmetologia obejmuje: profilaktykę mająca na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia, zapobieganie powstawaniu defektów skórnych oraz zachowanie jej w jak najlepszej kondycji. Dodatkowo na studiach student poznaje zagadnienia lecznicze, upiększające, pielęgnacyjne dotyczące zmian skórnych oraz aparaturę i preparaty niwelujące te defekty. Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, w tym szczegółową z zakresu kosmetologii według europejskich standardów.

Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do dokonywania wyboru rodzajów działań kosmetycznych, stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Potrafią odpowiednio dbać o skórę zmienioną chorobowo, współpracując z lekarzami dermatologami. Zdobywając umiejętności terapeutyczne, umieją zorganizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny lub ośrodek odnowy biologicznej. Pełnią funkcje doradcze i lecznicze. Absolwenci kierunku kosmetologia posiadają szeroki zasób wiedzy z zakresu technologii form kosmetyków, ich poszczególnych składników oraz właściwości pielęgnujących, upiększających i leczniczych. Są także przygotowani do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz operują specjalistycznym słownictwem z zakresu nauk o zdrowiu.

 

Zdobędziesz kompetencje w zakresie:

 • podstawowej wiedzy w zakresie nauk medycznych, w szczególności dermatologii, znajomości prawidłowych struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów i systemów;
 • zasad promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia; prawidłowego odżywiania się oraz wpływu diety na zdrowie człowieka;
 • wyboru postaci stosowanych leków, znajomości dróg podawania leków, znajomości losów leków w organizmie, znajomości mechanizmów działania leków;
 • kosmetologii upiększającej, kosmetologii pielęgnacyjnej oraz kosmetologii leczniczej, pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji odnośnie działań kosmetycznych;
 • stosowania podstawowych technik rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych i metod kosmetycznych odnowy biologicznej;
 • prawidłowego wyboru kolorystyki i rodzaju makijażu dostosowanego do typu urody i okoliczności oraz dokonywania odpowiedniej stylizacji wizualnej sylwetki
 • współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku kosmetologia znajdują zatrudnienie w: gabinetach kosmetycznych, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, laboratoriach badawczo-rozwojowych, centrach rehabilitacyjno-wypoczynkowych, firmach kosmetycznych i farmaceutycznych. Mogą zajmować stanowiska doradcze oraz kierownicze w jednostkach związanych z promocją i ochroną zdrowia i urody. Potrafią założyć oraz prowadzić własną działalność gospodarczą, a także prowadzić działania marketingowe na rzecz rozwoju firmy. 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, kosmetologia lecznicza, chemia kosmetyczna, receptura kosmetyczna, dermatologia, technologia formy kosmetyku, sensoryka i środki zapachowe, specjalistyczna aparatura w kosmetyce, chemia ogólna, biologia z genetyką, histologia, elementy botaniki w kosmetologii, biofizyka, anatomia, fizjologia i patofizjologia, mikrobiologia, naturalne tworzywa w kosmetologii, aromaterapia, podstawy ziołolecznictwa, surowce naturalne w kosmetyce, rehabilitacja, podstawy nauki o żywności i żywieniu, estetyka, kształtowanie sylwetki i postawy ciała, składniki roślinne w suplementach diety, wellness – budowanie równowagi psychofizycznej, nutrikosmetyki.

Naukę możesz kontynuować na studiach II stopnia:

- Zdrowie Publiczne,

- Kosmetologia

 


O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Akademii Kaliskiej może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne na wszystkie kierunki następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

Rekrutacja na studia w Akademii Kaliskiej odbywa się na poszczególne kierunki studiów, specjalność wybierana jest w trakcie studiów.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów

W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury ustnej i pisemnej.

W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.  Łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z przedmiotów konkursowych.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu (lub paszport w przypadku cudzoziemcó)
 3. Świadectwo dojrzałości – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni)
 6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

Dodatkowe informacje

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek kosmetologia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 - Dz.U. 2019 poz. 1651) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnią chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg wzoru: na środku, wielkimi literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

NAZWA KIERUNKU

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie niekompletnych dokumentów powoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji.

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.