European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Cosmetology

Details
Code KOS-2N
Organizational unit Calisia University
Field of studies Cosmetology
Form of studies Part-time
Level of education Second cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia drugiego stopnia (dyplom ukończenia studiów)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Kosmetologia to interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza dermatologii i medycyny, zajmująca się badaniem, pielęgnowaniem oraz wspomaganiem leczenia skóry. Związana jest z profilaktyką zdrowia poprzez kontrolowanie czynników ryzyka i zapobieganiem ich konsekwencjom. To szeroko pojęte, przeciwdziałanie starzeniu się skóry i chorobom skóry. Celem tej dziedziny jest zwiększanie świadomości klientów w obszarze profilaktyki zdrowotnej.

 

W zakresie poznawczym kosmetologia opiera się na metodologii nauk przyrodniczych (chemii, medycyny), psychologii oraz estetyki. W zakresie prewencyjnym kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, a poprawę atrakcyjności fizycznej ciała człowieka osiąga metodami nieinwazyjnymi: kosmetykami, kosmeceutykami, zabiegami pielęgnacyjnymi, profilaktyką dietetyczną, rehabilitacją. Jednak najważniejszym aspektem jest utrzymywanie, przywracanie bądź poprawianie wyglądu zewnętrznego. Kosmetologia jest również powiązana z metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi, medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną.

 

Współczesna kosmetologia obejmuje zagadnienia z obszaru dermatologii oraz medycyny estetycznej i stanowi z nimi integralny element. Obszar zainteresowań kosmetologia obejmuje: profilaktykę mająca na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia, zapobieganie powstawaniu defektów skórnych oraz zachowanie jej w jak najlepszej kondycji. Dodatkowo na studiach student poznaje zagadnienia lecznicze i pielęgnacyjne dotyczące zmian skórnych oraz aparaturę i preparaty niwelujące te defekty. Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, w tym szczegółową z zakresu kosmetologii według europejskich standardów.

 

Kierunek stwarza możliwość poznania innowacyjnych technik pielęgnacji skóry z zastosowaniem najnowszych urządzeń kosmetycznych i preparatów profesjonalnych. Wyposażenie pracowni kosmetologicznych nie odbiega od standardów rynku kosmetycznego. Zapewniamy świetnie wyposażone, wielostanowiskowe pracownie, w których znajdują się profesjonalne urządzenia kosmetyczne. Zapewniamy również pełen zakres profesjonalnych preparatów kosmetycznych do wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych. Dodatkowe moduły nauczania, wynikające z treści programowych przedstawiają naszą uczelnię w bezkonkurencyjnym świetle na rynku  zawodowych uczelni wyższych. Podczas dwuletnich studiów staramy się wydobyć najlepsze umiejętności studentów, co przekłada się na efektywniejsze znalezienie pracy.

 

Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do dokonywania wyboru rodzajów działań kosmetycznych, stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych. Potrafią odpowiednio dbać o skórę zmienioną chorobowo, współpracując z lekarzami różnych specjalizacji m.in. dermatologiami, endokrynologiami, diabetologami. Zdobywając umiejętności terapeutyczne, umieją zorganizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny lub ośrodek odnowy biologicznej. Pełnią funkcje doradcze i lecznicze. Posiadają szeroki zasób wiedzy z zakresu technologii form kosmetyków, ich poszczególnych składników oraz właściwości pielęgnujących i leczniczych. Są także przygotowani do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz operują specjalistycznym słownictwem z zakresu nauk o zdrowiu.

 

Możliwości zatrudnienia

Studia magisterskie przygotowują studenta do podjęcia pracy w różnego rodzaju specjalistycznych gabinetach kosmetycznych, gabinetach trychologicznych, a także gabinetach zajmujących się kosmetologią estetyczną, leczniczą czy pielęgnacyjną. Istnieje również możliwość zatrudnienia w ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, w dziedzinie dermokonsultacji, przemyśle kosmetycznym i laboratoriach kosmetycznych.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Alergologia kliniczna, dermatologia kliniczna i zabiegowa, endokrynologia, podstawy onkologii skóry, wybrane zagadnienia chorób wewnętrznych, zasady racjonalnego odżywiania, zdrowie publiczne, kosmetologia lecznicza, kosmetologia estetyczna i anti-aging, lasery w medycynie i kosmetologii, prawo w medycynie i kosmetologii, medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej, trychologia dla kosmetologów, zastosowanie hydroksykwasów w kosmetologii, kosmetologia holistyczna, masaż w kosmetologii.


O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek kosmetologia mogą ubiegać się absolwenci, którzy:

− posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia w Akademii Kaliskiej, lub

− posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia w innej uczelni (w trakcie trwania studiów student jest zobligowany do uzupełnienia różnic programowych).

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów.

 

Obcokrajowcy przyjmowani są na studia na podstawie odrębnych przepisów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Wymagane dokumenty

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu
 3. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię dyplomu oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Suplement do dyplomu – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię suplementu oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni)
 6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy  wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

Dodatkowe informacje

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek kosmetologia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 - Dz.U. 2019 poz. 1651) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnią chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg wzoru: na środku, dużymi literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

KOSMETOLOGIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie niekompletnych dokumentów powoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji.

 

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.