Cosmetology


In power from: 25 May 2021

Registration criteria

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek kosmetologia mogą ubiegać się absolwenci, którzy:

− posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia w Akademii Kaliskiej, lub

− posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia w innej uczelni (w trakcie trwania studiów student jest zobligowany do uzupełnienia różnic programowych).

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów.

 

Obcokrajowcy przyjmowani są na studia na podstawie odrębnych przepisów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Wymagane dokumenty

 

  1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
  2. Dowód osobisty do wglądu
  3. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię dyplomu oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
  4. Suplement do dyplomu – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię suplementu oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
  5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni)
  6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
  7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy  wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
  8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

Dodatkowe informacje

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek kosmetologia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 - Dz.U. 2019 poz. 1651) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnią chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg wzoru: na środku, dużymi literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

KOSMETOLOGIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie niekompletnych dokumentów powoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji.

 

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.