European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

A

Details
Code SP_AiKW
Organizational unit Calisia University
Field of studies P
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 year
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia podyplomowe
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Studia podyplomowe „Audyt  i kontrola wewnętrzna” kierowane są w szczególności do osób, na których spoczywa obowiązek organizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w organizacjach publicznych (w jednostkach administracji rządowej, samorządowej) jak też w przedsiębiorstwach usługowych. Studia skierowane są także do innych pracowników, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, a także do osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego. Służyć to ma poznaniu i wzmocnieniu w organizacjach, tj. jednostkach sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwach usługowych znaczenia kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania organizacją.

Kompetencje i umiejętności  praktyczne uczestnicy studiów będą pozyskiwali w ramach analiz różnorodnych przypadków  jednostek użyteczności publicznej, z sektora finansów publicznych jak i firm komercyjnych o profilu usługowym i produkcyjnym.

 Treści kształcenia:

1)      Zapoznanie słuchaczy ze standardami audytu oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania. Przekazanie wiedzy o wymaganiach stawianych sprawnym i efektywnym systemom kontroli w organizacji.

2)      Pokazanie miejsca oraz roli i zadań audytu, kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej), kontroli zarządczej. Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką audytu, jego misją i rolą wewnętrznego doradcy w organizacji. Przedstawienie, jak w praktyce stosować międzynarodowe standardy audytu i kontroli oraz polskie uregulowania obowiązujące w sektorze finansów publicznych. Promowanie kultury i etycznego postępowania w zawodzie, niezależność audytora, zasady etyki zawodowej.

3)      Przedstawienie podstawowych pojęć oraz rodzajów audytu zagadnień informatycznych. Zapoznanie słuchaczy z wybranymi rodzajami audytu informacyjnego oraz podstawowymi rodzajami mechanizmów kontrolnych stosowanych w IT. Identyfikowanie czynników ryzyka oraz mechanizmów kontroli towarzyszących realizacji procesów biznesowych.

4)      Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zarządzania ryzykiem, metodach jego identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyko. Wskazanie zostanie zarządzanie ryzykiem w pracach audytorów wewnętrznych oraz efekt identyfikacji ryzyk
w przedsiębiorstwie w odniesieniu do pracy Biura Kontroli i Audytu.

5)      Prezentacja zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych w kontekście audytu. Zaprezentowane zostanie miejsce i rola sprawozdawczości finansowej w ocenie efektywności działalności gospodarczej. Dokonana zostanie systematyczna analiza księgowa i finansowa elementów sprawozdania finansowego oraz trybu jego sporządzania i zatwierdzania wraz z uwzględnieniem odpowiedzialności za poszczególne etapy. Szczegółowej analizie zostaną poddane metody i techniki oszustw księgowych bezpośrednio wpływającej na sprawozdawczość finansową.

 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

Absolwent studiów podyplomowych:

1)      opanuje problematykę kontroli i audytu występującego na poziomie organizacji,

2)      potrafi dokonać analizę i ocenę możliwego zagrożenia oraz ryzyk w organizacji,

3)      jest wyposażony w praktyczne kompetencje w zakresie kontroli zarządczej, kontroli instytucjonalnej i audytu,

4)       zna przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne kontroli i audytu
w organizacji.

Kryteria przyjęcia:

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Wymagane dokumenty

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól)
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu