European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

B

Details
Code SP_BN
Organizational unit Calisia University
Field of studies P
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 year
Required document
  • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia podyplomowe
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2022 08:00 – 30.09.2022 15:00)

Studia adresowane są do Absolwentów Akademii Kaliskiej oraz innych osób zainteresowanych zasadami funkcjonowania organizacji w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zwłaszcza osób zatrudnionych lub aplikujących do zajęcia stanowisk w instytucjach mundurowych lub komórkach administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem. 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego  lub  drugiego  stopnia  albo  jednolitych  studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Celem studiów jest: doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem organizacji w obszarze współczesnego systemu bezpieczeństwa. 

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę niezbędną do zajmowania stanowisk w instytucjach i komórkach zajmujących się bezpieczeństwem lokalnym oraz międzynarodowym. 

Słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych niezbędną do krytycznego rozumienia złożonych procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji we współczesnym systemie bezpieczeństwa narodowego.

W trakcie studiów zostanie przekazana również wiedza dotycząca zadań, roli i funkcji poszczególnych instytucji państwa, a także mechanizmów ekonomicznych, politycznych oraz społecznych i prawnych uwarunkowań wpływających na bezpieczeństwo narodowe.

Słuchacze nabędą podstawowe zdolności niezbędne dla innowacyjnego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych, budowania własnej kariery specjalisty w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. Posiądą umiejętności formułowania i rozwiązywanie problemów ze sfery bezpieczeństwa, sprawnego pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym oraz gospodarczym kraju, skutecznego działania zespołowego.

Specyfiką studiów na kierunku: organizacja w obszarze bezpieczeństwa jest ścisłe powiązanie treści nauczania do potrzeb stanowisk pracy w różnych instytucjach, związanych z planowaną przez absolwentów karierą zawodową. Kształcenie uwzględnia w swoich treściach szerokie powiązania wiedzy z praktycznymi potrzebami stanowisk pracy - o które ubiegać się będą absolwenci.

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:

I etap -rejestracja on-line na stronie

II etap – składanie dokumentów,

III etap – ogłoszenie wyników.

W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.

O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.

Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Wymagane dokumenty

podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól),

dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),

dowód osobisty do wglądu,