European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

C

Details
Code SP_CiAEB
Organizational unit Calisia University
Field of studies P
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 1 year
Required document
  • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia podyplomowe
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (08.07.2022 11:00 – 30.09.2022 15:00)

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są dla inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia; pracowników administracji państwowej lub samorządowej, osób chcących rozszerzyć swoje uprawienia zawodowe o świadectwo charakterystyki energetycznej, pracowników organów państwowych lub firm prywatnych, którzy zajmują się termomodernizacją i zarządzaniem energią w budynku.

Wymagania wstępne – wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych 1 lub 2 stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

OPIS KIERUNKU

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie wiedzy związanej z wykonywaniem audytów i certyfikacji energetycznej budynków. Dodatkowo studia podyplomowe przygotują uczestników do sporządzania oceny energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Ukończenie studiów pozwala się ubiegać o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych. Osoby, które ukończą studia podyplomowe uzyskają uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę, niezbędną do wykonywania audytu i charakterystyki energetycznej budynków. W ramach studiów, słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu szeroko pojętego budownictwa oraz inżynierii środowiska.

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu certyfikacji energetycznej oraz audytu.  Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania certyfikatu energetycznego.

Zakres: obejmuje zagadnienia związane z efektywnością energetyczną budynków, instalacji wewnętrznych, izolacyjności cieplnej,

Studia dedykowane osobom: inżynieria środowiska, budownictwo, zarządcy budynków, pracownikom administracji publicznej (wydział ochrony środowiska, inwestycji).

 

FORMA ZAKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów, zdobycie 60 punktów ECTS oraz złożenie i obrona pracy końcowej.

 Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:

I etap -rejestracja on-line 

II etap – składanie dokumentów,

III etap – ogłoszenie wyników.

W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.

O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.

Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.