European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Food Technology and Human Nutrition

Details
Code TZZC-1S
Organizational unit Calisia University
Field of studies Food Technology and Human Nutrition
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Required document
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Kierunek Technologia Żywności i Żywienie człowieka ma charakter interdyscyplinarny, gdyż łączy wybrane elementy wiedzy z obszaru nauk technicznych i rolniczych, z dziedzin nauk technicznych, matematycznych, chemicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych. Główny nurt studiów umożliwia nabycie wiedzy praktycznej - inżynierskiej i technologicznej - z zakresu szeroko rozumianej technologii i inżynierii produkcji żywności, analityki żywności, zasad prawidłowego żywienia człowieka, biotechnologii, mikrobiologii i bezpieczeństwa produkcji żywności, sposobów jej utrwalania, pakowania, przechowywania i transportu, kryteriów i metod oceny jakości surowców, półproduktów i gotowych produktów żywnościowych, gospodarki cieplnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i produktami ubocznymi z produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego itp. Istotnym uzupełnieniem specjalistycznej wiedzy technologicznej jest dokładne poznanie konstrukcji i zasad eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz zasad projektowania procesów i linii technologicznych.

Absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, po ukończeniu studiów, posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia niuansów różnych procesów spożywczych przetwórstwa  surowców rolniczych, czynników decydujących o składzie, jakości, wartości żywieniowej i bezpieczeństwie zdrowotnym różnych grup artykułów spożywczych oraz o zachowaniu w nich naturalnej zawartości związków biologiczne aktywnych, o cechach prozdrowotnych. Posiadają umiejętność organizowania produkcji, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Potrafią posługiwać się techniką komputerową w projektowaniu procesów jednostkowych i linii technologicznych oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia się oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dzięki 6-miesięcznej, wakacyjnej praktyce zawodowej w różnych zakładach przemysłu spożywczego ,absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (z tytułem inżyniera) bezpośrednio po ukończeniu studiów są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, oraz w placówkach kontroli jakości  surowców i produktów żywnościowych, a także w firmach zajmujących się przechowalnictwem, konfekcjonowaniem, transportem chłodniczym i obrotem żywności.

Wybrane zagadnienia z programu studiów

Kształcenie w zakresie podstaw ekologii i zasad ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego; gospodarka odpadami (płynnymi i stałymi) z przetwórstwa surowców rolno-spożywczych, w tym systemy biodegradacji odpadów przemysłu spożywczego, utylizacja, recykling. Wpływ przemysłowej emisji substancji szkodliwych i antropogennych na stan środowiska; ekologiczne podstawy ochrony zdrowia. 

Kształcenie w zakresie chemii (nieorganicznej i organicznej) i analizy chemicznej i sensorycznej, biochemii, enzymologii, mikrobiologii, higieny i bezpieczeństwa produkcji żywności: skład chemiczny, zawartość i właściwości głównych składników surowców i produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; dodatki do żywności; zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne żywności; woda w żywności; oddziaływanie na zmiany jakości i stabilność przechowalniczą żywności; składniki żywności (białka, enzymy, peptydy, lipidy, sfingolipidy, sterole, składniki mineralne, substancje zapachowe, barwniki naturalne, witaminy, aminy; interakcje składników żywności w czasie produkcji i przechowywania; charakterystyka mikroorganizmów występujących w żywności; charakterystyka drobnoustrojów saprofitycznych i chorobotwórczych występujących w produktach żywnościowych oraz sposoby ich eliminowania; zmiany w żywności spowodowane rozwojem mikroflory i aktywnością enzymów egzogennych; wykorzystywanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych; podstawy technik analizy: chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej – stosowanych do oceny jakości żywności; metody oznaczania podstawowych składników żywności.

Kształcenie w zakresie ogólnej technologii żywności, technologii specjalnościowych i przechowalnictwa oraz opakowalnictwa: surowce w przetwórstwie żywności; proces technologiczny – dobór i wstępne przygotowanie surowców, operacje i procesy jednostkowe; zmiany zachodzące w żywności w czasie jej produkcji, utrwalania i przechowywania; dobór operacji i procesów jednostkowych w procesie technologicznym; kryteria oceny jakości produktów i koncentratów spożywczych; charakterystyka metod utrwalania żywności (chłodzenie, zamrażanie, liofilizacja, pasteryzacja, sterylizacja, suszenie, metody chemiczne, biologiczne); systemy pakowania żywności; znakowanie opakowań żywności; trendy rozwoju technologii żywności; technologie produktów pochodzenia zwierzęcego; technologie produktów pochodzenia roślinnego, w tym przetwórstwo owoców i warzyw, soków, napojów, koncentratów, pieczywa, artykułów cukierniczych, kawy; biotechnologia żywności, w tym napojów fermentowanych; technologie gastronomiczne.

Kształcenie w zakresie żywienia człowieka: wartość żywieniowa różnych grup produktów spożywczych; wykorzystanie wartości energetycznej pożywienia; niezbędne składniki odżywcze – biodostępność i rola w organizmie; wzbogacanie wartości odżywczej produktów spożywczych; znaczenie składników biologicznie aktywnych żywności dla prawidłowego żywienia człowieka; główne składniki odżywcze w racji pokarmowej; normy i zasady żywienia; zasady projektowania jadłospisów; diety alternatywne i lecznicze; pojęcie sposobu żywienia i stanu odżywienia; wpływ zanieczyszczeń żywności na bezpieczeństwo konsumenta; alergeny w żywności; profilaktyka chorób dietozależnych.

 

 


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia Akademii Kaliskiej może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne na wszystkie kierunki następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

 

Rekrutacja na studia w Akademii Kaliskiej odbywa się na poszczególne kierunki studiów.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

 W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury ustnej i pisemnej.

W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.  Łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z przedmiotów konkursowych.

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu (lub paszport w przypadku cudzoziemców)
 3. Świadectwo dojrzałości – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni)
 6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy także wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

Dodatkowe informacje

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek inżynieria środowiska wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r.  - Dz.U.  z 2019 r., poz. 1651 ze zm.) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy         w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnią chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej, opisanej wielkimii literami wg wzoru: 

JAN KOWALSKI

PESEL

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

STUDIA I STOPNIA

STACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI   

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie niekompletnych dokumentów powoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji.

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.