Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Położnictwo 6 sem. -1S

Szczegóły
Kod P6-1S
Jednostka organizacyjna Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Kierunek studiów Położnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
Tura 2 (28.08.2021 00:00 – 24.09.2021 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2021 00:00 – 27.08.2021 15:00)

Perspektywy zawodowe: Wykonywanie zawodu położnej to sprawowanie kompleksowej i profesjonalnej opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej i pielęgniarskiej. Jako członek medycznego zespołu interdyscyplinarnego położna uczestniczy w procesie diagnozowania, leczenia i usprawniania pacjentek ciężarnych, rodzących, w okresie połogu oraz ze schorzeniami ginekologicznymi. Kompetencje położnej wiążą się przede wszystkim z planowaniem i realizowaniem indywidualnego procesu pielęgnowania uwzględniającego holistyczne spojrzenie na potrzeby i problemy pacjentek.

Program studiów na kierunku położnictwo umożliwia zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizowanie ścieżka kariery zawodowej – jak i dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia o tym profilu.

Studenci oprócz przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych, aby po ukończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia ma pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Absolwent kierunku położnictwo uzyskuje tytuł licencjata położnictwa, a dyplom ukończenia studiów uprawnia do uznania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

 

Zdobędziesz kompetencje w zakresie:

• wiedzy w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych;

• umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej;

• umiejętności współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów;

• umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu;

• umiejętności inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa;

• umiejętności podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych;

• umiejętności działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw

 

Partnerzy kierunku: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu; 

Naukę możesz kontynuować na studiach II stopnia Położnictwo.

 


O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Akademii Kaliskiej może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne na wszystkie kierunki następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

Obcokrajowcy przyjmowani są na studia na podstawie odrębnych przepisów. 

Rekrutacja na studia w Akademii Kaliskieju odbywa się na poszczególne kierunki studiów, specjalność wybierana jest w trakcie studiów.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów

W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Oceny (zarówno tradycyjne, jak i procentowe) z przedmiotów konkursowych przeliczane są na punkty

W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury pisemnej, ustnej, poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Z uzyskanych punktów dla jednego przedmiotu konkursowego wylicza się średnią 

W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z czterech przedmiotów konkursowych.

 

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Dodatkowe dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu
 3. Świadectwo dojrzałości – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem)
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem)
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni)
 6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej o wymiarach 20x25 mm (300x375 pikseli), rozdzielczość co najmniej 300dpi, rozmiar do 50 kB, format jpg, (fotografię należy wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

Dodatkowe informacje

UWAGI DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek położnictwo wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 -Dz.U. 2019 poz. 1651) wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach (należy okazać się dowodem osobistym).

Ośrodek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu

ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

(budynek poczty)

Godziny przyjęć: 8.00 – 11.30

Rejestracja: tel. 62 76 73 377

 

NASZA RADA

Prosimy odpowiednio wcześniej pobrać w Biurze Rekrutacji skierowanie na badanie i nie zostawiać wykonania badania na ostatnia chwilę. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z  pozostałymi dokumentami. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg wzoru: na środku, dużymi literami

JAN KOWALSKI

PESEL

NAZWA KIERUNKU

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie niekompletnych dokumentów powoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji.

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.