Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mechanika i budowa maszyn - 1N

Szczegóły
Kod MBM-1N
Jednostka organizacyjna Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Wymagany dokument
 • Dokument uprawniający do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (świadectwo dojrzałości lub równoważny)
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Współczesny rynek pracy oczekuje od pracowników szerokiego wachlarza wiedzy i umiejętności, zarówno z zakresu nauk podstawowych, technicznych, jak i ekonomicznych. Nabycie takich umiejętności otwiera absolwentom możliwości podjęcia działalności zawodowej w obszarach projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, diagnostycznych, zapewnienia jakości i wielu innych związanych z nowoczesnym przemysłem lotniczym, motoryzacyjnym i maszynowym. Tę wszechstronną wiedzę zapewniają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Mechanika i budowa maszyn odgrywa ważną rolę zarówno w rozwoju technicznym współczesnego świata, jak również w prawidłowej eksploatacji i diagnostyce już istniejących maszyn i parku maszynowego. Stanowi istotny pomost z innymi dziedzinami nauki, często integrując się w nowe dziedziny – automatykę przemysłową, mechatronikę (wspólnie z elektroniką i informatyką), cybernetykę techniczną, inżynierię materiałową, najnowsze technologie. Te zintegrowane działania stanowią ważną bazę do rozwoju cywilizacyjnego i postępu technicznego.

Absolwenci kierunku po zakończeniu studiów posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień dotyczących konstrukcji i budowy maszyn, procesów technologicznych powiązanych z wytwarzaniem oraz eksploatacją i diagnostyką maszyn wraz z komputerowym sterowaniem i zarządzaniem produkcją.

 

Specjalność: MECHATRONIKA

Jest to nowa specjalność realizowana na kierunku Mechanika i budowa maszyn. Studia na specjalności mechatronika umożliwiają zdobycie wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy inżynierskiej, popartej stosowną praktyką z zakresu: mechaniki, elektroniki, automatyki, informatyki, a ponadto  projektowania procesów technologicznych, wspomagania komputerowego projektowania urządzeń mechatronicznych, programowania maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie. Ponadto studenci uzyskują umiejętności wykorzystywania systemów komputerowych w projektowaniu złożonych układów mechatronicznych i stosownego dla nich oprzyrządowania technologicznego. W trakcie studiów dużą uwagę poświęca się zastosowaniu programów i technik informatycznych w układach mechatronicznych. Po zakończeniu studiów absolwent posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z zaplanowaniem i przeprowadzeniem badań, z wyznaczaniem wielkości mechanicznych i elektrycznych  charakterystycznych w mechatronice. Potrafi zaprojektować systemy mechatroniczne, a także opracować technologię ich produkcji, eksploatacji, obsługi i diagnostyki. Potrafi również kierować zespołami ludzkimi oraz zarządzać produkcją.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności będą dobrze radzić sobie na współczesnym rynku pracy. Gruntowna wiedza z zakresu mechatroniki, budowy urządzeń mechatronicznych, elektroniki, materiałoznawstwa, technologii procesów oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania jest atutem branym pod uwagę przez przyszłych pracodawców. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności predysponują absolwentów do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w działach utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w działach jakości. Mogą być zatrudnieni do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, lotniczego i pokrewnych zakładach wytwórczych. Absolwenci są ponadto przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa skupione w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym, ze względu na zaawansowaną technologię poszukują absolwentów mogących wykazać się wiedzą interdyscyplinarną umożliwiającą projektowanie i obsługiwanie skomplikowanych urządzeń mechatronicznych. Absolwenci tej specjalności wyjdą naprzeciw tym oczekiwaniom.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Elektrotechnika z elementami mechatroniki, obrabiarki CNC, projektowanie mechatroniczne, teoria sterowania, konstrukcje mechatroniczne, technologia i automatyka montażu, techniki współrzędnościowe, komputerowe wspomaganie konstrukcji CAD, komputerowe systemy mechatroniczne, inżynieria produkcji, nowoczesne technologie.

 

Specjalność: OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE (CNC)

Gruntowna wiedza z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie (CNC), znajomość systemów narzędziowych oraz umiejętność projektowania systemów elastycznego wytwarzania, nadzorowania, diagnostyki procesów produkcyjnych, a także użytkowania komputerowych systemów wspomagających prace różnych działów przedsiębiorstwa (konstrukcja, procesy technologiczne, kontrola jakości, itp.) powodują, że absolwenci specjalności obrabiarki sterowane numerycznie (CNC) są poszukiwanymi specjalistami, chętnie zatrudnianymi w różnych sektorach przemysłu.

Studia odbywane w ramach tej specjalności pozwalają uzyskać wiedzę niezbędną do rozpoczęcia działalności związanej z produkcją i usługami w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, toczenia i frezowania oraz eksploatacją centrów obróbczych sterowanych numerycznie (CNC).

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują przyszłych inżynierów do pracy w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnym przemysłem maszynowym. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności czynią absolwentów gotowymi do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych. Absolwenci będą ponadto przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania produkcją.

Szereg przedsiębiorstw regionu Południowej Wielkopolski zgłaszało wielokrotnie potrzeby związane z zatrudnianiem specjalistów przygotowanych do pracy na maszynach sterowanych numerycznie. Takich specjalistów oczekują również firmy zrzeszone w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym. Akademia Kaliska, będąca członkiem WKL, podejmuje działania zaspokajające to zapotrzebowanie. Zwiększa to znacznie konkurencyjność absolwenta tej specjalności oraz ułatwia zatrudnienie na stanowiskach inżynierskich.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Komputerowe projektowanie procesów technologicznych i CAM, komputerowe wspomaganie konstrukcji CAD, obrabiarki CNC, komputerowe systemy sterowania i pomiarów, systemy narzędziowe, systemy elastycznego wytwarzania, nowoczesne technologie, inżynieria jakości wg ISO, techniki pomiarowe z wykorzystaniem techniki współrzędnościowej, eksploatacja i diagnostyka maszyn z zastosowaniem metod nieniszczących.

 

Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN

Specjalność ta realizowana jest w Akademii Kaliskiej od początku istnienia Uczelni. Studia na specjalności technologia maszyn umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej, popartej stosowną praktyką z zakresu: materiałoznawstwa, technologii i eksploatacji maszyn, projektowania procesów technologicznych, wspomagania komputerowego projektowania maszyn i urządzeń, programowania maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie oraz eksploatacji i diagnostyki maszyn. Ponadto studenci uzyskują umiejętności wykorzystywania systemów komputerowych w projektowaniu złożonych układów mechanicznych i oprzyrządowania technologicznego. W trakcie studiów dużą uwagę poświęca się zastosowaniu programów i technik informatycznych w procesach technologicznych. Po zakończeniu studiów absolwent posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją, produkcją, eksploatacją, obsługą, diagnostyką maszyn i urządzeń. Potrafi również kierować zespołami ludzkimi oraz zarządzać produkcją.

Możliwości zatrudnienia

Długoletnie doświadczenie związane z prowadzeniem specjalności dowodzi, że jej absolwenci dobrze radzą sobie na współczesnym rynku pracy. Gruntowna wiedza z zakresu budowy maszyn, materiałoznawstwa, technologii procesu obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania jest atutem docenianym przez przyszłych pracodawców. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności czynią absolwentów gotowymi do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych. Są gotowi do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych zakładach wytwórczych. Absolwenci są ponadto przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania produkcją oraz na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Komputerowe projektowanie procesów technologicznych i CAM, inżynieria jakości według ISO, obrabiarki CNC, komputerowe systemy sterowania i pomiarów, planowanie i sterowanie produkcją PPC, projektowanie  oprzyrządowania technologicznego, eksploatacja i diagnostyka maszyn, techniki komputerowe CA-x, badania nieniszczące, nowoczesne technologie, techniki współrzędnościowe.


O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

Przyjęcie kandydatów na studia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

Rekrutacja na studia w Akademii Kaliskiej odbywa się na poszczególne kierunki studiów, specjalność wybierana jest w trakcie studiów.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów

 W konkursie świadectw pod uwagę brane są oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury ustnej i pisemnej. W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jest równa sumie punktów z czterech przedmiotów konkursowych.

 
O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów.
 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie (formularz do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej)
 2. Dowód osobisty do wglądu (lub paszport w przypadku cudzoziemców)
 3. Świadectwo dojrzałości – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. KONTO TO SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO OPŁAT REKRUTACYJNYCH
 6. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej, format jpg, (fotografię należy wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 7. 1 zaadresowana koperta zwrotna (format C6 pocztówkowy).

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydat może złożyć dokumenty na maksymalnie dwa kierunki, a przyjęty może być tylko na jeden. W takim przypadku składa jednocześnie dwa komplety dokumentów (w Biurze Rekrutacji określa priorytet kierunku).

Dokumenty należy złożyć w białej teczce wiązanej opisanej wg poniższego wzoru, na środku, wielkimi literami:

JAN KOWALSKI

PESEL

NAZWA KIERUNKU

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

JĘZYK ANGIELSKI

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BIURO REKRUTACJI

ul. Nowy Świat 4a, pokój nr 004

62-800 Kalisz

 

Akademia Kaliska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie lub dostarczenie

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego) nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie przez kandydata części lub całości dokumentów po ogłoszeniu list przyjęć na pierwszy rok studiów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.